درمان درد شانه و کتف

بیشتر دردهای شانه ارتباطی با مفصل شانه ندارند. این دردها معمولا از ناحیه گردن، قفسه سینه و یا بازو به‌شانه منتقل می شوند.