پارگی مینیسک زانو، تشخیص و راه‌های درمان

کیست مینیسک زانو، تومور یا زائده غیرطبیعی نیست، بلکه تنها مقداری از یک مایع طبیعی بین مفصلی است که در یک جای غیر عادی نشت کرده است.