درمان زانو درد و علت ایجاد درد زانو

از بین تمام مفاصل بدن، زانو در معرض بیشترین خطر آسیب، ساییدگی و پارگی ناشی از افزایش سن، آرتریت التهابی و آرتریت سپتیک (مرتبط با عفونت) قرار دارد.