زانو درد نشانه چیست؟ (تشخیص و درمان درد داخلی زانو)

زانو یک مفصل پیچیده است و برای تشخیص علت زانو درد باید موارد مختلفی بررسی شود. طیف وسیعی از شرایط یا صدمات می تواند باعث ایجاد درد در این ناحیه شود.