عمل آرتروسکوپی زانو چه خطرات و عوارضی دارد؟

این جراحی خطر بسیار کمی برای بیمار دارد، اما با توجه به هر فرد و نوع عارضه که به پزشک مراجعه کرده، عوارض عمل آرتروسکوپی زانو متفاوت است.