علت زانو درد ناگهانی چیست؟

پیچیدگی مفصل زانو به آن اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از حرکات را پشتیبانی کند و به همین دلیل آسیب پذیرتر از سایر مفاصل بدن باشد.