درمان سندروم گیرافتادگی شانه و علت بروز آن

سندرم گیرافتادگی شانه نتیجه چرخه معیوب روتاتور کاف بین استخوان بازو و لبه خارجی بالای شانه است، در این مطلب قرار است به این معضل بپردازیم